การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
   

เพื่อดูแล ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด
รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการ ผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว(work permit application guideline)

1. ความหมาย คนต่างด้าว
หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติ ทำงาน หมายถึง การทำงานโดยใช้กำลังกาย หรือความรู้ด้วยประสงค์ค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นใด หรือไม่ก็ตาม

2. คนต่างด้าวที่ไม่ยังไม่เข้ามาในราชอาณาจักร แต่ประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

 • ติดต่อสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่เพื่อขอคำแนะนำ และขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON IMMIGRANT) เท่านั้น
 • ให้นายจ้างในราชอาณาจักรยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแทน เมื่อได้รับแจ้งการอนุญาตแล้วคนต่างด้าวจึงจะเดินทางเข้ามารับใบอนุญาตและทำงานได้

3. คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติดังนี้

 • คนต่างด้าวที่จะขออนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานภายใน 30วันนับแต่วันที่ทราบการได้รับอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายนั้น ๆ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)
 • คนต่างด้าวไม่ว่าจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรอื่นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรประเภทคนอยู่ชั่วคราวจะทำงานได้ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วเท่านั้นโดยต้องทำงานตามที่กฎหมายกำหนด (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งปรับทั้งจำ)

4. คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วประสงค์จะทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ต้องมีใบอนุญาตติดตัวไว้ หรืออยู่ ณ ที่ทำการในระหว่างทำงานเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท)
 • ต้องทำงานตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากประสงค์จะทำงานอื่นหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงานต้องได้รับอนุญาตก่อน (ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งแสนสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • คนต่างด้าว ที่ได้รับการขยายระยะเวลาการทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้นำฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
 • ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และประสงค์จะทำงานต่อ ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนจึงจะทำงานได้ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท)
 • กรณีใบอนุญาตชำรุด หรือสูญหายต้องยื่นขอใบแทน ใบอนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบ (ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท)
 • กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าวหรือชื่อสถานที่ทำงานต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขโดยไม่ชักช้า เมื่อเลิกทำงานต้องคืนใบอนุญาตทำงานภายในงาน

5. นายจ้างที่ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวทำงานต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ห้ามรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือรับคนต่างด้าวเข้าทำงานที่มีลักษณะ หรือ เงื่อนไขต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (ผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
 • นายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน หรือให้ย้ายไปทำงานหรือออกจากงานต้องแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับเข้าทำงานหรือย้ายหรือออกจากงาน

6. การอุทธรณ์

 • กรณีที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน และไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตให้ทำงานอื่น หรือไม่ให้เปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงาน ผู้ขออนุญาตมีสิทธิหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งไม่อนุญาต

การดำเนินงาน

 • พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า- ออกจากการทำงาน และการขอเข้ามาดำเนินการขององค์กรเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย
 • ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

<< เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการยื่นคำขอใบอนุญาตทำงาน หรือต่อใบอนุญาตทำงาน >>
หลักฐานที่ต้องได้จากสำนักงานจัดหางานท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ไดทันที โดยคลิก
(คลิกดาวน์โหลดแบบฟร์อม) ท้ายหัวข้อที่บอกไว้แต่ละแบบ
แบบฟอร็มส่วนหนึ่งอยู่ในรูปแบบ Program Acrobat (*.PDF) ในการเรียกใช้ ถ้าไม่มีให้ดาวน์โหลดที่นี่

 • เอกสารการประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน มาตรา 7 (ถือวีซ่าเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย)
  1. คำขอ ตท.2 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) หรือ ตท.3 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า พร้อมนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
  3. หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น ภาษาไทย และรับรองสำเนาโดยผู้แปล กรณีไม่ได้นำหลักฐานการศึกษามาแสดงให้ใช้หนังสือ รับรองการศึกษา
  4. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  5. รูปถ่ายสุภาพขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  6. แผนภูมิแสดงการทำงานในหน่วยงานระบุทุกตำแหน่งและสรุปว่าคนต่างด้าวมีกี่คน คนไทยมีกี่คนพร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
  7. หนังสือรับรองการจ้าง(คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ผู้มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามว่าจ้าง และประทับตราของบริษัทด้วย
  8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท/คน
  9. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้นายทะเบียนพาณิชย์รับรองสำเนา
  10. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  11. งบการเงินปีล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองความถูกต้องถ้าขาดทุนให้ย้อนหลังไป 2 ปี
  12. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  13. ภาพถ่ายสถานประกอบการ ภายใน 2 รูป ภายนอก 2 รูป
  14. หลักฐานแสดงทุนประกอบธุรกิจเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีและสถานประกอบการจะต้องมีเงินสดหมุนเวียนในธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทด้วย
  15. ตท.10 แจ้งเข้าทำงาน (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  16. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผุ้รับมอบอำนาจ
  17. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารการประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงาน ม.10 (คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการส่งเสริมจาก BOI)
  1. ตท.1 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. หนังสืออนุญาตจาก BOI
  3. หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า พร้อมนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย
  4. หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น ภาษาไทย และรับรองสำเนาโดยผู้แปล กรณีไม่ได้นำหลักฐานการศึกษามาแสดงให้ใช้หนังสือรับรองการศึกษา
  5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  6. รูปถ่ายสุภาพขนาด 3 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  7. แผนภูมิแสดงการทำงานในหน่วยงานระบุทุกตำแหน่งและสรุปว่าคนต่างด้าวมีกี่คน คนไทยมีกี่คนพร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
  8. หนังสือรับรองการจ้าง(คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ผู้มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามว่าจ้าง และประทับตราของบริษัทด้วย
  9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท/คน
  10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้นายทะเบียนพาณิชย์รับรองสำเนา
  11. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  12. งบการเงินปีล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองความถูกต้องถ้าขาดทุนให้ย้อนหลังไป 2 ปี
  13. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  14. ภาพถ่ายสถานประกอบการ ภายใน 2 รูป ภายนอก 2 รูป
  15. หลักฐานแสดงทุนประกอบธุรกิจเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งรับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชีและสถานประกอบการจะต้องมีเงินสดหมุนเวียนในธนาคารเพื่อดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทด้วย
  16. ตท.10 แจ้งเข้าทำงาน (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  17. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผุ้รับมอบอำนาจ
  18. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เอกสารการประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงาน ม.12 ( บุคคลบนพื้นที่สูงแบบต่าง ๆเช่น บัตรเขียวขอบแดง บัตรสีชมพู บัตรสีฟ้า เป็บต้น )
  1. ตท.8 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. หนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมจากอำเภอหรือจังหวัดที่ควบคุม
  3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า พร้อมนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย เช่นบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง และทร.13
  5. หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น ภาษาไทย และรับรองสำเนาโดยผู้แปล กรณีไม่ได้นำหลักฐานการศึกษามาแสดงให้ใช้หนังสือ รับรองการศึกษา (ถ้ามี)
  6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  7. แผนภูมิแสดงการทำงานในหน่วยงานระบุทุกตำแหน่งและสรุปว่าคนต่างด้าวทำงานอยู่จำนวนเท่าไร คนไทยจำนวนเท่าไรพร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
  8. หนังสือรับรองการจ้าง (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ผู้มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามว่าจ้าง และประทับตราของบริษัทด้วย
  9. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้นายทะเบียนพาณิชย์รับรองสำเนา
  11. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  12. งบการเงินปีล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองความถูกต้องถ้าขาดทุนให้ย้อนหลังไป 2 ปี
  13. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  14. ภาพถ่ายสถานประกอบการ ภายใน 2 รูป ภายนอก 2 รูป
  15. ตท.10 แจ้งเข้าทำงาน (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  16. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผุ้รับมอบอำนาจ
  17. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง
  18. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลของนายจ้าง เช่น ทะเบียนพานิชย์ (สามารถไปจดที่ อบต. )
  19. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  20. หนังสือรับรองประวัติ
  (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 • เอกสารการประกอบการขอรับใบอนุญาตทำงาน ม.12 (1) (3) (4)
  1. ตท.8 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. หนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมจากอำเภอหรือจังหวัดที่ควบคุม
  3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  4. หนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้ถ่ายเอกสารทุกหน้า พร้อมนำต้นฉบับจริงไปแสดงด้วย เช่นบัตรประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง และทร.13
  5. หลักฐานวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น ภาษาไทย และรับรองสำเนาโดยผู้แปล กรณีไม่ได้นำหลักฐานการศึกษามาแสดงให้ใช้หนังสือ รับรองการศึกษา
  6. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  7. แผนภูมิแสดงการทำงานในหน่วยงานระบุทุกตำแหน่งและสรุปว่าคนต่างด้าวทำงานอยู่จำนวนเท่าไร คนไทยจำนวนเท่าไรพร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง
  8. หนังสือรับรองการจ้าง (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ผู้มีอำนาจตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามว่าจ้าง และประทับตราของบริษัทด้วย
  9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลทุนจดทะเบียนชำระเต็มไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท/คน
  10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้นายทะเบียนพาณิชย์รับรองสำเนา
  11. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  12. งบการเงินปีล่าสุดโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองความถูกต้องถ้าขาดทุนให้ย้อนหลังไป 2 ปี
  13. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
  14. ภาพถ่ายสถานประกอบการ ภายใน 2 รูป ภายนอก 2 รูป
  15. ตท.10 แจ้งเข้าทำงาน (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  16. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนผุ้รับมอบอำนาจ
  17. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว มาตรา 7
  1. คำขอ ตท. 5 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและวีซ่าครั้งสุดท้ายกพร้อมำฉบับจริงมาแสดง
  3. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง
  4. หนังสือรับรองการจ้าง (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  5. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  6. หากครบเงื่อนไข (ซึ่งระบุในหน้า 19 ของใบอนุญาต)ต้องแสดงหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขด้วย เช่น หลักฐานการเสียภาษีของสถานประกอบการและของคนต่างด้าว

 • เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ม. (10)
  1. ตท. 12 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. หนังสืออนุญาต BOI
  3. ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและวีซ่าครั้งสุดท้ายกพร้อมำฉบับจริงมาแสดง
  4. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง
  5. หนังสือรับรองการจ้าง (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  6. หนังสือมอบอำนาจ(คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  7. หากครบเงื่อนไข (ซึ่งระบุในหน้า 19 ของใบอนุญาต)ต้องแสดงหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขด้วย เช่น หลักฐานการเสียภาษีของสถานประกอบการและของคนต่างด้าว


 • เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว ม.12 ( บุคคลบนพื้นที่สูงแบบต่าง ๆเช่น บัตรเขียวขอบแดง บัตรสีชมพู บัตรสีฟ้า เป็บต้น )
  1. แบบ ตท. 5 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
  3. ถ่ายสำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมจากอำเภอหรือจังหวัดที่ควบคุมพร้อมฉบับจริงมาแสดง
  4. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง
  5. หนังสือรับรองการจ้าง (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  6. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  7. หากครบเงื่อนไข (ซึ่งระบุในหน้า 19 ของใบอนุญาต)ต้องแสดงหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขด้วย เช่น หลักฐานการเสียภาษีของสถานประกอบการและของคนต่างด้าว
  8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง
  9. หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลของนายจ้าง เช่น ทะเบียนพานิชย์ (สามารถไปจดที่ อบต. )

 • เอกสารการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าว ม.12 (1) (3) (4)
  1. แบบ ตท. 5 (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
  3. ถ่ายสำเนาหนังสืออนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมจากอำเภอหรือจังหวัดที่ควบคุมพร้อมฉบับจริงมาแสดง
  4. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง
  5. หนังสือรับรองการจ้าง (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  6. หนังสือมอบอำนาจ (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) พร้อมอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
  7. หากครบเงื่อนไข (ซึ่งระบุในหน้า 19 ของใบอนุญาต)ต้องแสดงหลักฐานเอกสารตามเงื่อนไขด้วย เช่น หลักฐานการเสียภาษีของสถานประกอบการและของคนต่างด้าว
 • เอกสารการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานแรงงานต่างด้าวตามมติครม.
  1. ตท. 13
  (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. ใบอนุญาตทำงานฉบับจริง (ตท.14) /ใบเสร็จรับเงิน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง

  4. ค่าธรรมเนียม 150 บาท
 • เอกสารการขอใบแทนใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวตามมติครม.(กรณีบัตรหาย)
  1. ตท. 13
  (คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  2. หลักฐานการบันทึกเอกสารสูญหาย(ใบแจ้งความเอกสารหาย)จากสถานนีตำรวจท้องที่ที่สูญหาย
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนายจ้าง


 • ค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน (มาตรา 7 )
  1. อนุญาตไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 750 บาท
  2. อนุญาตเกิน 3 เดือน จำนวน 1,500 บาท
  3. อนุญาตเกิน 6 เดือน จำนวน 3,000 บาท
  4. เพิ่ม/เปลี่ยนสถานที่ ครั้งละ 150 บาท
  5. ขอใบแทนใบอนุญาต ครั้งละ 150 บาท

 • ค่าธรรมเนียม การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน (มาตรา 12) บุคคลบนพื้นที่สูง
  1. อนุญาตไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 450 บาท
  2. อนุญาตเกิน 3 - 6 เดือน จำนวน 900 บาท
  3. อนุญาตเกิน 6 - 12 เดือน จำนวน 1,800 บาท
  4. เพิ่ม/เปลี่ยนสถานที่ ครั้งละ 150 บาท
  5. ขอใบแทนใบอนุญาต ครั้งละ 150 บาท
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 053-222865-6