ศูนย์ข้อมูลอาชีพ::สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่::

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 

ตารางการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2547
ลำดับที่
ระยะเวลา
ชื่อหลักสูตร
จำนวนวัน
จำนวนคน
วิทยากร
1
15 - 19 ธันวาคม 2546
การทำเทียนประดิษฐ
5
15
น.ส.มารศรี
2
22 - 30 ธันวาคม 2546
การทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
7
15
น.ส.สรวยพร
3
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2547
การทำกระดาษสาด้วยมือ
5
10
นายชัยยุทธ
4
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2547
เทคนิคการทำบรรจุภัณฑ์และการห่อของแบบญี่ปุ่น
5
15
น.ส.สรวยพร
5
10 - 14 พฤษภาคม 2547
การทำเทียนประดิษฐ์
5
15
น.ส.มารศรี
6
21 - 29 มิถุนายน 2547
การทำผลิตภัณฑ์จากระดาษสา
7
15
นางศรีไร
7
5 - 9 ก.ค.47
การทำกระดาษสาด้วยมือ
5
10
นายชัยยุทธ
8
2 - 6 สิงหาคม 2547
เทคนิคการทำบรรจุภัณฑ์และการห่อของแบบญี่ปุ่น
5
15
น.ส.สรวยพร
9
2 - 30 สิงหาคม 2547
การทำเครื่องเรือนไม้ไฝ่
10
10
นายธวัช


- เปิดรับสมัครก่อนล่วงหน้า 1 เดือน (ทุกหลักสูตร)
- ปิดรับสมัคร ก่อนการเปิดอบรม 5 วัน และปิดเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน
- อบรมเฉพาะวันทำการจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดได้ที่...
กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัตเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร.0-5324-5361-2 ต่อ 340

 

ปฏิทินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่
หลักสูตร
พื้นที่
ระยะเวลา
1
การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครัวเรือน(SBM-CI)
เชียงใหม่
17 - 21 พฤศจิกายน 2546
2
การจัดการตลาด(SBM-MM)
เชียงใหม่
16 - 19 ธันวาคม 2546
3
การจัดการบุคลากร(SBM-HRM)
เชียงราย
13 -16 มกราคม 2547
4
การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ(SBM-EC)
แพร่
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2547
5
การจัดการการเงิน (SBM-FM)
ลำปาง
9- 12 มีนาคม 2547
6
การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน(SBM-CI)
แม่ฮ่องสอน
26 - 30 เมษายน 2547
7
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ ทั่วไป)
น่าน
27 พ.ค.- 18 มิ.ย. 2547

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่...

กลุ่มงานพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรม
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัตเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทร.0-5324-5361-2 ต่อ 340

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
          สาขาเชียงใหม่ โทร.0-5330-4789-90
          สาขาเชียงราย โทร.0-5371-1915
          สาขาแพร่ โทร. 0-5462-8010-11

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5330-4346-7

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โทร.0-5448-0534

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย โทร.0-5374-2233

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ โทร.0-9556-0157

 


 

หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
ลำดับที่
เวลา
สถานที่อบรม
หน่วยร่วม
1
6 - 9 เมษายน 2547
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
สอจ.เชียงใหม่
2
18 - 21 พฤษภาคม 2547
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
สอจ.ลำพูน
3
29 มิถุนายน- 2 กรกฏาคม 2547
โรงแรมในจังหวัดแพร่
สอจ.แพร่
4
20 - 23 กรกฎาคม 2547
โรงแรมในจังหวัดน่าน
สอจ.น่าน
5
17 - 20 สิงหาคม 2547
โรงแรมในจังหวัดพะเยา
สอจ.พะเยา

 

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ขึ้นบัญชีหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละจังหวัด หลักสูตรละ 30 คน

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่...
1
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5389-0509, 0-5358-1404 โทรสาร. 0-5389-0508
2
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5358-1199, 0-5358-1404 โทรสาร. 0-5358-1490
3
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5464-9731, 0-5464-9741 โทรสาร. 0-5464-9731
4
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5471-0988, 0-5477-1616 โทรสาร. 0-5475-1359
5
สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5448-1266, 0-5448-2289 โทรสาร. 0-5448-1797
6
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมฯ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 


ศูนย์ข้อมูลอาชีพ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1
ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
Tel.053-223325,222865 ต่อ 22
E-Mail -
darunee_cmi@yahoo.com