ศูนย์ข้อมูลอาชีพ::สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่::
ใบสมัครงาน ( APPLICATION FORM)

หลักการเขียนใบสมัครงาน

            รูปแบบใบสมัครงานของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันบางบริษัทให้กรอกเรื่องราวต่างๆของผู้สมัคร เพียงย่อๆ สั้นๆ หน้าเดียว บางแห่งให้กรอกละเอียดถี่ยิบอาจมากถึง 4-5 หน้าก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นๆ ต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับผู้สมัครมากน้อยแค่ไหน แต่โดยเนื้อหาหลักๆในใบสมัครแทบไม่มีอะไรแตกต่างกัน เลย คือ บริษัทต้องการทราบประวัติส่วนตัว และอาจมีข้อสังเกตจากวิธีการกรอกใบสมัครของผู้สมัครงาน ซึ่งประการหลังนี้ต้องแล้วแต่ความสามารถของผู้พิจารณาใบสมัครงานของแต่ละบรษัทว่ามีความสามารถ และละเอียดลึกซึ้งในการพิจารณาใบสมัครขนาดไหน เนื่องจากคุณไม่ทราบได้ว่า การพิจารณา ใบสมัครงาน ของคุณแต่ละบริษัทนั้นเขาพิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งขนาดไหน ดังนั้นคุณจึงควรจะถือหลักละเอียด รอบคอบ และมีความเป็นระเบียบร้อยไว้ก่อน ถ้าทราบวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และวิธีการเขียนประวัติย่อ การเขียนใบสมัครงานก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณเลย

              ใบสมัคร คือ เอกสารที่บริษัทที่คุณสมัครงานอยากรู้เรื่องของคุณเอกสารทั้งหนังสือแนะนำตัว และใบสมัครงานจะอยู่ในมือของผู้สัมภาษณ์และใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณ                  ดังนั้นการกรอกใบสมัครของคุณก็ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้างดังนี้

1. ขั้นเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ
                 - ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเอง เช่น สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับตามลำดับ ความรู้ความสามารถ พิเศษ เป็นต้น
                 - สำเนาเอกสารต่างๆ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้าเป็นไปได้ควรนำต้นฉบับมาด้วย) หนังสือรับรองในกรณีมีประสบการณ์ และสำเนาหนังสืออื่นๆ ที่คุณควรจะใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน
                 - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก

2. ขั้นตอนการไปสมัครงาน
                 1. การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อย งดเว้นการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง ทรงผมก็เช่นเดียวกัน ควรหวีให้เรียบร้อย
                 2. สิ่งของเครื่องใช้ อย่าลืมนำเอกสารที่คุณได้เตรียมไว้ตาม ข้อ 1.ไปและที่สำคัญอย่าลืมปากกา คุณจะต้องมีปากกาเขียนหนังสือของคุณเอง จะเป็นราคาด้ามละกี่บาทไม่สำคัญ เพราะถ้าขอยืมปากกาจากผู้รับสมัครงาน อาจถูกมองว่าไม่พร้อมที่จะทำงาน ขาดความตั้งใจ จะเป็นผลเสียกับคุณมากๆทีเดียว

3. ขั้นตอนการเขียนใบสมัครงาน
                 1. อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนที่จะลงมือเขียนข้อความอะไรลงไป พร้อมทั้งศึกษาข้อกำหนดต่างๆในใบสมัคร ถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
                 2. ก่อนเขียนใบสมัคร ให้คิดให้ดีว่า จะสมัครงานในตำแหน่งอะไร แล้วเลือกหาข้อมูลที่จะ แสดงถึงความรู้ ความสามารถของคุณ จากข้อมูลที่คุณเตรียมไว้ซึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณจะสมัคร
                 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกรอกใบสมัคร เช่น ให้เขียนด้วยลายมือตนเอง ชื่อภาษาอังกฤษ ให้เขียนตัวพิมพ์ใหญ่ เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ เป็นต้น
                 4. ถ้าใบสมัครมีข้อความที่จะต้องให้กรอกมาก และต้องการข้อมูลมากกว่าที่คุณได้เตรียมมาให้กรอกหรือเรียงข้อความที่คุณต้องการโดยกรอกในกระดาษร่างก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอดีต ลำดับช่วงเวลาการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม รายได้ที่เคยได้รับ เป็นต้น
                 5. ลอกข้อความที่เตรียมและเรียบเรียงจนจบ เมื่อเรียบร้อยและแน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องแล้ว จึงเขียนลงในใบสมัครให้ครบทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูลจะกรอก ให้ขีดเครื่องหมาย (-) เพื่อให้ผู้สมัครทราบว่าไม่มีข้อมูลกรอก ไม่ใช่เพราะตกหล่นหรือลืมกรอก
                 6. ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในสมัคร ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขากำหนดให้และ ได้ใจความสมบูรณ์
                 7. การใช้อักษรย่อ ควรใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ ความหมาย เช่น วุฒิการศึกษา ปวช. ผู้อ่านจะทราบว่า คือ คำย่อของประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น เป็นต้น
                 8. บางบริษัทอาจจะให้คุณระบุชื่อบุคคลที่คุณจะอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์ของบริษัทของเขา ที่จะตรวจสอบอะไรบางอย่าง บุคคลที่คุณอ้างอิงนี้จะมีผลต่อการสมัครงานของคุณมาก ดังนั้นการที่คุณจะอ้างอิงถึงใคร คุณควรคำนึงถึงเรื่องดังนี้
                             - เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกัน อาจจะเป็นญาติห่างๆ กัน หรือเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์เก่าของคุณก็ได้
                             - คุณควรมีความสนิทสนมกับบุคคลที่อ้างอิงพอสมควร ในขณะเดียวกันผู้ที่คุณอ้างอิงนี้ ต้องรู้ถึงความรู้ ความสามารถของคุณดี ข้อสำคัญก็คือ เมื่อคุณอ้างอิงถึงใคร ก็ตามคุณควรจะแจ้งให้เขาทราบ ไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือไม่รู้กันในภายหลัง
                 9. ประการสุดท้าย ใบสมัครของบริษัทจะถามว่าต้องการเงินเดือนเท่าใด ถ้าหากคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะเรียกเงินเดือนเท่าใดจึงจะเหมาะสม ขอแนะนำว่าให้ละไว้โดยการขีด เพราะการระบุเงินเดือนที่คุณต้องการไว้สูงหรือต่ำไป จะไม่เป็นผลดีสำหรับคุณนัก ให้ละไว้แจ้งเมื่อแน่ใจว่า เขาสนใจจะรับคุณเข้าทำงานจะดีกว่า
                10. ตรวจทานข้อมูลที่คุณกรอกอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง เมื่อเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ส่งเอกสารต่างๆที่คุณเตรียมมาพร้อมแนบรูปถ่ายของคุณให้เจ้าหน้าที่รับสมัครไว้
                11. อย่าลืมสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ทำอะไรต่อไป บางแห่งอาจนัดให้ไปทำการทดสอบและสัมภาษณ์ในภายหลัง บางแห่งก็อาจให้ทำแบบทดสอบทันทีและสัมภาษณ์เลยคุณควรสอบถามขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจและแน่ใจ ว่าไม่หลุดคิว

               ข้อย้ำ ควรกรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าให้มีคำผิดและควรใช้เวลาพอสมควร ไม่ควรจะเกิน 15-20 นาทีและจัดเอกสารประกอบให้พร้อมแนบไปกับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย